ขอขอบคุณ พี่ตู่ (สมบัติ พุทธชาติ)
ยอมสละหนังสืออนุสรณ์ ที่มีอายุ ๔๐ ปี
ให้มารื้อแยกเล่มเพื่อสแกนภาพลงเว็บไซต์

  


  

 


  

  


   

 

   

              สุดจิต ชำนาญกูลม.ศ. ๓ ก.

 

 

ม.ศ. ๓ ข.
 

 

ม.ศ. ๓ ค.

 

 

ม.ศ.๓ ง.

 

 

ม.ศ.๓ จ.

 

ม.ศ.๓ ฉ.

 

 

ภาพกิจกรรม